Τι ισχύει για την επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση

 

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) βάσει της οποίας από το νέο έτος κατάρτισης θα μπορεί να υλοποιείται για πρώτη φορά και πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης για τους καταρτιζόμενους των Ι.Ε.Κ live-in decision. της χώρας.
Η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα μπορεί να είναι επιδοτούμενη και να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του φορέα υλοποίησης του έργου 니드포 스피드 모스트 원티드 다운로드.
Ο πρακτικά ασκούμενος δύναται να λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή, όπως αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή αναλογικά εάν η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής είναι μικρότερη των οκτώ (😎 ωρών youtube once.
Σε περίπτωση που προβλέπεται αποζημίωση, αυτή θα καταβάλλεται στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης that heaven even sadness.
Χρηματοδότηση της Πρακτικής προβλέπεται από Αναπτυξιακά Προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ Download the daum pod player. Η χρηματοδότηση θα ισχύσει μετά την έγκριση του έργου για επιδοτούμενη πρακτική, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί και αναμένεται να εγκριθεί 카페 아이콘 다운로드.
Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ προβλέπεται ακόμα ότι ο καταρτιζόμενος Ι.Ε.Κ., προκειμένου να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση, θα υπογράφει ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης με τον εργοδότη, η οποία θα συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα και θα λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το Ι.Ε.Κ 무료 티비 다운로드. φοίτησης.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος windows 7 sp1 iso 다운로드. Σε περίπτωση που ο ασκούμενος δεν είναι ασφαλισμένος για ασθένεια, ο εργοδότης τον ασφαλίζει και για ασθένεια directx 10 은 어디서 다운로드. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν Download Apex. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν πλέον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση και όχι το Δημόσιο ΙΕΚ.
Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης/ Μεταβολών πρακτικής άσκησης» την έναρξη της πρακτικής άσκησης, οποιαδήποτε μεταβολή και τη λήξη αυτής για κάθε πρακτικά ασκούμενο. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε πρακτικά ασκούμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η επιδοτούμενη πρακτική, σύμφωνα με την μέχρι τώρα ενημέρωση, θα ισχύει για όσους έκαναν έναρξη από 1/9/2021 και μετά.
Οποιαδήποτε αποζημίωση αφορά την Πρακτική Άσκηση θα είναι μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής και μετά την έγκριση του έργου από το ΕΣΠΑ.