ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β

Αιτήσεις απαλλαγής από μαθήματα υποβάλλονται στη γραμματεία του ΙΕΚ από 25/10/2021 έως και 01/11/2021 Rails. Η διαδικασία είναι η εξής:

I. Για απαλλαγές από μαθήματα τα οποία έχει κατοχυρώσει ο καταρτιζόμενος σε ειδικότητες των ΙΕΚ (απόφοιτοι ΙΕΚ άλλης ειδικότητας), γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

α) είναι σαφώς διατυπωμένες

β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης

γ) έχουν συνημμένα:

i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

ii) Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου

ΙΙ 죠죠의 기묘한 모험 자막 다운로드. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων καταρτιζομένων οι οποίοι είναι απόφοιτοι της  Τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

α) είναι σαφώς διατυπωμένες

β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης

γ) έχουν συνημμένα:

i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

ii) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος

iii) Αναλυτική βαθμολογία και

iv) Αποσπάσματα του Οδηγού Σπουδών της σχολής στην οποία φοίτησε, που αφορούν στα μαθήματα που αιτείται απαλλαγής (ο οδηγός σπουδών πρέπει να είναι της ίδιας χρονικής περιόδου με την αναλυτική του βαθμολογία) 뮤직 톡 다운로드. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται οδηγός σπουδών να προσκομίζεται βεβαίωση διδάσκοντος σχετικά με την διδαχθείσα ύλη c language program.

III. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

α) είναι σαφώς διατυπωμένες

β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης

γ) έχουν συνημμένα:

i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

ii) Τα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν ότι διαθέτει τα προσόντα για την απαλλαγή του από τα μαθήματα που αιτείται from tomorrow calm.

  1. Θα προηγηθεί εισήγηση του διδάσκοντος του κάθε μαθήματος του ΙΕΚ, από το οποίο αιτούνται απαλλαγής οι καταρτιζόμενοι gtx 1060 다운로드.

Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρεις δεν εξετάζονται.

Το έντυπο για την αίτηση απαλλαγής μπορείτε να το κατεβάσετε απο τον ακόλουθο σύνδεσμο: Έντυπα καταρτιζομένων Γενικές Αιτήσεις-Αίτηση απαλλαγής απο μάθημα