Γενικές

Μη λειτουργία Γραμματείας ΙΕΚ Γλυφάδας
lol 리플레이 다운로드

Το Επαγγελματικό Λύκειο το οποίο συστεγάζεται με το Δημόσιο ΙΕΚ Γλυφάδας τελεί υπό κατάληψη κι ως εκ τούτου δεν λειτουργεί η γραμματεία του ΙΕΚ την Τετάρτη 30/9/2020 아이폰 문자음 다운로드.

Spring Maven download
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020Β

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 2-10-2020 θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Β’ φάσης 궁 만화 다운로드.

Λόγω της κατάστασης με τον Covid19 μπορείτε να κατεβάσετε την αρχική αίτηση εγγραφής απο το site του ΔΙΕΚ Γλυφάδας http://iek-glyfad.att.sch.gr/entupa-katartizomenwn/ αιτήσεις εγγραφής-αρχική αίτηση εγγραφής και να την αποστείλετε συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο, απολυτήριο λυκείου) και ότι άλλο έχετε δηλώσει στην αίτησή σας στο email του ΔΙΕΚ Γλυφάδας grammateia@iek-glyfad.att.sch.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας ΔΙΕΚ Γλυφάδας

τηλ: 2109643434, 2109643720

email: grammateia@iek-glyfad.att.sch.gr

Β New Year's card. Δικαιολογητικά

οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους 갤럭시 s3 다운로드.
  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 네이버카페 첨부파일 다운로드.
  3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία) 바둑 앱 다운로드.
  1. Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου) what i called to try.

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr

Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής ethernet driver. Ωστόσο, η μη προσκόμισή του δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής.

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα 산돌고딕 neo 다운로드. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) mpeg codec.

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ 윈 머지 다운로드. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εγγραφή την ίδια χρονική περίοδο και σε ΕΠΑΛ και σε ΙΕΚ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α’ ΦΑΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020Β

Στοιχεία Επικοινωνίας ΔΙΕΚ Γλυφάδας

τηλ: 2109643434, 2109643720

email: grammateia@iek-glyfad.att.sch.gr

Α youtube music for the iPhone. Προθεσμίες Εγγραφών

Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως από την Παρασκευή 18-09-2020 έως και την Πέμπτη 24-09-2020 και ώρες 14:00-20:00μμ 나루토대 블리치 다운로드.
Λόγω της κατάστασης με τον Covid19 μπορείτε να κατεβάσετε την αρχική αίτηση εγγραφής απο το site του ΔΙΕΚ Γλυφάδας http://iek-glyfad.att.sch.gr/entupa-katartizomenwn/ αιτήσεις εγγραφής-αρχική αίτηση εγγραφής και να την αποστείλετε συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο, απολυτήριο λυκείου) και ότι άλλο έχετε δηλώσει στην αίτησή σας στο email του ΔΙΕΚ Γλυφάδας grammateia@iek-glyfad.att.sch.gr

Β 산돌명조 네오 다운로드. Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
1 Location Trainer. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ) Windows from Mac.
3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους
(κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία) 3d max 2011.
4. Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου) Jeju Gothic Download.
Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr
Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής .net framework. Ωστόσο, η μη προσκόμισή του δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής.
Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα Pre-iPad. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74
/Α’/26-3-2014) subtitles in Mashen Hangul.
Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.
Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εγγραφή την ίδια χρονική περίοδο και σε ΕΠΑΛ και σε ΙΕΚ.

Αποτελέσματα Α΄Φάσης επιλογής σπουδαστών ΔΙΕΚ για το έτος 2020-2021

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής Α’ φάσης υποψηφίων στα Δ.ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας gorgeous dining table. 

Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα     https://diek.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το  email και συνθηματικό που ήδη έχετε windirstat. Από εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση java local files.

 (Αν δεν θυμάστε το συνθηματικό σας, μπορείτε να ζητήσετε Επαναφορά συνθηματικού στο      https://diek.it.minedu.gov.gr/index.php/basic/reset )

Αποκλειστική Προθεσμία Εγγραφής των επιτυχόντων
από την Παρασκευή 18-09-2020 έως και την Πέμπτη 24-09-2020

Αποτελέσματα Α’ Φάσης Επιλογής Σπουδαστών ΔΙΕΚ 2020-2021

 

Ολοκλήρωση διορθώσεων στο μητρώο εκπαιδευτών
어부바 다운로드

Έληξε στις 11/9/2020 στις 15:00 η ώρα η προθεσμία για διορθώσεις/τροποποιήσεις των ηλεκτρονικών αιτήσεων για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΕΚ Jojo Mode.

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την διοικητική επαλήθευση και τον έλεγχο της ορθότητας των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις 파일 한번에 다운로드.

Ολοκλήρωση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για φοίτηση στο Α εξάμηνο

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 14/9/2020 και ώρα 10:00 η διαδικασία υποβολής των αρχικών αιτήσεων των υποψήφιων σπουδαστών που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Α εξάμηνο των ειδικοτήτων των ΔΙΕΚ 어거스트러쉬 다운로드. Θα γίνει επεξεργασία των δεδομένων από την σχετική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός των ημερών στη σελίδα http://www.gsae.edu.gr 슬롯 머신 다운로드. Οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν είσοδο εκεί που έκαναν την αίτηση και με τους ίδιους κωδικούς θα αναζητήσουν τα αποτελέσματα όταν βγει η ανακοίνωση Windows 10 Bluetooth download.

Στην ίδια σελίδα θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για την οριστικοποίηση των εγγραφών Yuanta Securities.

Για όσους αποφοίτους ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΤΕΕ Β κύκλου/ΤΕΛ/ΙΕΚ κλπ επιθυμούν κατάταξη στο Γ εξάμηνο συναφούς ειδικότητας μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι και τις 30/9/2020 στο ΙΕΚ που υπάρχει η ειδικότητα που τους ενδιαφέρει Star2 client download.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ.
Σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ tourist tour. Κ1/111407/28-08-2020 πρόσκληση ενδιαφέροντος για ένταξη/ εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.,την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος εγγραφής/ένταξης στο Μητρώο εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ κατά την πρώτη εφαρμογή του 크롬 유튜브 다운로드.
Όσοι εκπαιδευτές έχουν υποβάλλει οριστική αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μητρώο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,και μόνον αυτοί, μπορούν να διορθώσουν/τροποποιήσουν την αίτησή τους,από την Τετάρτη 09-09-2020 και ώρα 15:00 έως και την Παρασκευή 11-09-2020 και ώρα 15:00στονίδιοσύνδεσμο:mitrooiek.minedu.gov.gr και να οριστικοποιήσουν εκ νέου την αίτησή τους Download CoinLocker. Για τη διαδικασία αυτή οι εκπαιδευτές θα χρησιμοποιήσουν το ίδιο όνομα χρήστη/mail και συνθηματικό με αυτά που χρησιμοποίησαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.Οι εκπαιδευτές που δεν επιθυμούν να κάνουν διορθώσεις/τροποποιήσεις δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια Fifa 13 apk. Επισημαίνουμε ότι η αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου1599/1986 και η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται ελέγχεται με τα αρχεία άλλων υπηρεσιών(άρθρο 8 παρ Mobile Chrome streaming download. 4 Ν. 1599/1986). Σε περίπτωση που και μετά την περίοδο των διορθώσεων/τροποποιήσεων,κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, η αίτηση απορρίπτεται συνολικά Linux Mint 17. Επιπροσθέτως,η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις Fandom City. Η ανακρίβεια των δηλωμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου και σε περίπτωση επιλογής του,αυτή ανακαλείται Mark City Map. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει 군산 거위를 노래하다 다운로드.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΚ
Windows 10 32bit

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων εγγραφών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2020-2021,  μέχρι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10:00 π.μ 포켓몬 1세대 다운로드.

I don't have youed
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για νέες εγγραφές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

Βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση από δεύτερη επιλογή ή λύση ανάγκης για λίγους να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς Easy Word Bible. Η Επαγγελματική Κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας, την οικονομική μεγέθυνση και την ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού ανεργίας, κυρίως των νέων 바키도 다운로드.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2020-2021, από τηνΤρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 09:00 μέχρι και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 23:59, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί Lawless Lawyers.

 

Καλούμε τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση εγγραφής, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με βάση την ειδικότητα η οποία ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, ανάμεσα από ένα πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ 위닝 2016 다운로드. με υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών στον σύνδεσμο:

 https://diek.it.minedu.gov.gr

 

Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ 카카오 피시 다운로드. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσφέρουν ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση, παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

 

Καλή χρονιά σε όλους

 

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εξαμήνου 2020Β μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://gsae.edu.gr/el/toppress/1642-anakoinosi-eidikot-diek-2020b

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Ε.Π.Λ., μπορούν να καταταγούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες. Η διαδικασία κατάταξης δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά με απευθείας  κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων στα Ι.Ε.Κ. ενδιαφέροντός τους, τα οποία έχουν Γ’ εξάμηνο στις συναφείς ειδικότητες.

Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου που παρέχουν τα Δ.Ι.Ε.Κ. την περίοδο 2020-2021 στο χειμερινό εξάμηνο είναι ΕΔΩ

Ανακοίνωση ειδικοτήτων Δ.Ι.Ε.Κ. 2020Β
Skyrim boss

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τις ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ Download avp evolution. με έναρξη το εξάμηνο 2020Β.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΚ 2020Β

 

Download The Big Fishing Mania 3