Διευκρινίσεις για θέματα πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΔΙΕΚ

Διευκρινίσεις για θέματα πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΔΙΕΚ

Α) ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Όσον αφορά στη συνεργασία μεταξύ ΔΙΕΚ για την εποπτεία της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) στις περιπτώσεις καταρτιζόμενων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε απομακρυσμένη περιοχή από την έδρα του ΔΙΕΚ στο οποίο φοιτούν (π.χ telegram pc version. από ΔΙΕΚ της επαρχίας σε ΔΙΕΚ της Αθήνας ή αντιστρόφως), επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και στενή συνεργασία μεταξύ των Διευθύνσεων των ΔΙΕΚ και να ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια:

  1. Θα  αποστέλλεται   σχετικό   αίτημα   από   το   ΔΙΕΚ   στο   οποίο   φοιτά   ο καταρτιζόμενος (ΔIEK φοίτησης) προς το ΔΙΕΚ που πρόκειται να εποπτεύσει την Π.Α 유령신부 2005 다운로드. (ΔΙΕΚ εποπτείας). Στο αίτημα θα αναφέρονται τα στοιχεία του καταρτιζόμενου, καθώς και τα στοιχεία του φορέα στον οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Π.Α Inven 2019 Kizen.
  2. Το  ΔΙΕΚ  που  δέχεται  γραπτό  αίτημα  για  εποπτεία  θα  πρέπει  επίσης  να απαντήσει εγγράφως, αιτιολογώντας την αποδοχή ή την απόρριψή του.  Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, η τεκμηριωμένη απάντηση προς το αιτούμενο ΔΙΕΚ θα κοινοποιείται στο Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης 바이브 가을타나봐 mp3 다운로드.
  3. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, η απόφαση της έναρξης Π.Α. θα εκδίδεται από το ΔΙΕΚ φοίτησης του καταρτιζόμενου και σε αυτή θα αναφέρεται, εκτός των άλλων, ότι η εποπτεία θα πραγματοποιηθεί από το ΔΙΕΚ εποπτείας, σύμφωνα με το γραπτό αίτημα της παραγράφου 1 김동률 내 사람 다운로드.
  4. Η απόφαση έναρξης της Π.Α. κοινοποιείται στο ΔΙΕΚ που θα αναλάβει την εποπτεία, μαζί με αντίγραφα των σχετικών δικαιολογητικών (βεβαίωση εργοδότη για έναρξη Π.Α.)

 

  1. Μετά την ολοκλήρωση της Π.Α., το ΔΙΕΚ που έχει ασκήσει την εποπτεία της αποστέλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση εργοδότη για λήξη Π.Α., βιβλίο Π.Α.) στο ΔΙΕΚ φοίτησης του καταρτιζόμενου, προκειμένου να καταχωρηθούν στον Ατομικό του Φάκελο και με βάση αυτά να εκδοθεί η βεβαίωση περάτωσης της Π.Α samsung apps 다운로드. και στη συνέχεια η ΒΕΚ.
  2. Σε περίπτωση  διακοπής  της  Π.Α.,  το  ΔΙΕΚ  που  ασκεί  την  εποπτεία  της ενημερώνει άμεσα και εγγράφως το ΔΙΕΚ φοίτησης του ασκούμενου καταρτιζόμενου, αποστέλλοντας σε αυτό τα σχετικά δικαιολογητικά για να καταχωρηθούν στον Ατομικό του Φάκελο free Korean movies.

 

Β) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Δυνάμει  του  άρθρου  27  παρ.1  του  ν.  4763/2020  (Α΄254)  υπάρχει  η  δυνατότητα έναρξης πρακτικής άσκησης μετά την ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου κατάρτισης, εφόσον προβλέπεται στους Οδηγούς των Ειδικοτήτων Audacity Hangul download. Οι μέχρι σήμερα ισχύοντες οδηγοί  κατάρτισης  προβλέπουν, στο  σύνολό τους, την  πραγματοποίηση  της πρακτικής άσκησης μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων 마이플랫폼 엑셀 다운로드.

Επειδή δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης και φοίτησης σε οποιαδήποτε εξάμηνο κατάρτισης [ άρθρο 1 παρ Momorland download. 7 Κ5/160259/15-12-2021 (Β’ 5837)], καταρτιζόμενος ο οποίος στις 30/6 θα ολοκληρώσει το Β΄ εξάμηνο κατάρτισης μπορεί να πραγματοποιήσει από   1/7 πρακτική άσκηση. Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος θέλει να συνεχίσει τον Οκτώβριο στο Γ΄ εξάμηνο θα πρέπει να διακόψει την πρακτική άσκηση στις 30/9 διαφορετικά ολοκληρώνει την Π.Α. και παρακολουθεί το Γ΄ εξάμηνο τον επόμενο χρόνο.

Σε ότι αφορά στις προθεσμίες ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης, ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) Το άρθρο 27 παρ.1 του Ν.4763/2020 προβλέπει ότι «…Η περίοδος της πρακτικής… πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης…».

Β) Για όσους καταρτιζόμενους δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική τους κατά την έναρξη της ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020) , ισχύει   το   άρθρο   48   παρ.3   του   Ν.4777/2021   σύμφωνα   με   το   οποίο:   «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27».

 

Γ) ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Στην περίπτωση ερωτημάτων/διευκρινίσεων επί της επιδότησης της πρακτικής άσκησης    (π.χ. επιλεξιμότητα, δικαιούχοι) θα πρέπει να απευθύνεστε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (praktiki.iek@inedivim.gr)

 

Δ) Πρακτική Άσκηση Ιδιωτικών ΙΕΚ με ανακληθείσα άδεια

Στην περίπτωση ανάκλησης άδειας ή αναστολής λειτουργίας Ιδιωτικού ΙΕΚ και όσον αφορά την  έναρξη Π.Α.,  οι  καταρτιζόμενοι του Ι.ΙΕΚ δύνανται  να μετεγγραφούν σε οποιοδήποτε Δ.ΙΕΚ,  το οποίο αναλαμβάνει την έκδοση απόφασης έναρξης Π.Α., την εποπτεία αυτής καθώς και όλες τις υπόλοιπες προβλεπόμενες ενέργειες,  ανεξάρτητα αν το Δ.ΙΕΚ λειτουργεί τμήμα της ειδικότητας.