Βοηθός Φαρμακείου

Βοηθός Φαρμακείου

Πληροφορίες Ειδικότητας

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» είναι εξειδικευμένος τεχνικός, που έχει πλούσιες θεωρητικές γνώσεις και πλήρη κατάρτιση για πρακτικές εφαρμογές στην εργαστηριακή και βιομηχανική παραγωγική διαδικασία των σχετικών προϊόντων. Οι γνώσεις του για τη σύνθεση και τη δράση των φαρμάκων και καλλυντικών του παρέχουν αυτοπεποίθηση και τον βοηθούν στις απαιτήσεις του ποιοτικού ελέγχου της γνησιότητας των πρώτων υλών που πραγματοποιεί και των προϊόντων που παράγει.

 

Τομείς Απασχόλησης:

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» μπορεί να εργαστεί:

 • Σε ιδιωτικά φαρμακεία
 • Σε φαρμακεία νοσοκομείων (ιδιωτικά και δημόσια)
 • Σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες καλλυντικών.
 • Σε φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες καλλυντικών, στην προώθηση προϊόντων
 • Σε εργαστήρια καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Σε διαγνωστικά εργαστήρια
 • Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
 • Σε Κέντρα Ερευνών

 

 

Επαγγελματικά προσόντα:

 

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Εφαρμογές λογισμικού για τη διαχείριση των λειτουργιών ενός φαρμακείου
 • Αρχές και κανόνες εξυπηρέτησης ανά ομάδα πληθυσμού
 • Εσωτερικός κανονισμός ή όπου υπάρχει job-description (Εγχειρίδιο ISO)
 • Γνώσεις κατάλληλων συνοδευτικών εντύπων
 • Γνώσεις εκφόρτωσης
 • Γνώσεις περί κανόνων διαχείρισης αποθήκης και ασφαλούς μεταφοράς και αποθήκευσης των αγαθών
 • Γνώσεις για τη λειτουργία των εργαλείων φόρτωσης ? εκφόρτωσης
 • Γνώσεις για τη διασφάλιση ποιότητας
 • Γνώσεις των απαραίτητων παραστατικών που συνοδεύουν τα αγαθά σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.
 • Γνώσεις χειρισμού σχετικών συστημάτων
 • Γνώσεις σχετικές με τα αγαθά τα οποία παραλαμβάνουν
 • Γνώσεις τεχνικών επικοινωνίας
 • Γνώσεις χειρισμού ομάδας
 • Γνώσεις χειρισμού εξοπλισμού χημικού εργαστηρίου σύγχρονης τεχνολογίας
 • Γνώσεις διαδικασιών για την παραγωγή και αξιολόγηση φαρμάκων και καλλυντικών
 • Γνώσεις καλών πρακτικών marketing φαρμάκων και καλλυντικών
 • Γνώσεις διενέργειας απογραφής αποθήκης

 

 

Επαγγελματικά καθήκοντα:

 

Ο Βοηθός φαρμακείου είναι ο εργαζόμενος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου. Έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί στο έργο του φαρμακοποιού, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στο αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνονται η εκτέλεση συνταγών, οι παραγγελίες των φαρμάκων, η τακτοποίηση των φαρμάκων στα ράφια του φαρμακείου και η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα. Επιπλέον, ο Βοηθός φαρμακείου παρασκευάζει φάρμακα και καλλυντικά υπό την εποπτεία του επιβλέποντος φαρμακοποιού και ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων, αξιοποιώντας τη σχετική οργανολογία.

 

Πιο αναλυτικά τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

 • Φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εργασίας
 • Συντηρεί τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί στο παρασκευαστικό στάδιο
 • Εκτελεί πιστά τις οδηγίες ? συνταγολογία για την παρασκευή φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων
 • Παρασκευάζει και έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των διαδικασιών και συνθηκών για την παραγωγή ποιοτικά σωστού προϊόντος
 • Ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων (φυσικοχημικές σταθερές, ταυτοποιήσεις, μετρήσεις κλπ.)
 • Συσκευάζει, αποθηκεύει και φυλάσσει τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα σε κατάλληλες αποθήκες και χώρους
 • Εξασφαλίζει την εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανονισμών και προδιαγραφών για την ακριβή σύσταση του προϊόντος και των δραστηριοτήτων (μεταβολές και αλλοιώσεις)
 • Καταγράφει τα είδη των συστατικών και τις αναλογίες τους στις συνθέσεις των φαρμάκων και καλλυντικών και δίνει γραπτή αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων στον υπεύθυνο φαρμακοποιό ή χημικό
 • Κοστολογεί, επιλέγει και αξιολογεί προσφορές ή προμήθεια αναλωσίμων και μη υλικών

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών (Link)

Οδηγός Σπουδών (Link)