ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΩΡΑΡΙΟ-ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΩΡΑΡΙΟ-ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
 1. Τι ειδικότητες έχετε στο ΙΕΚ – Ωράριο

 

Ανακοινώνεται πίνακας με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ περίπου μετά τις 15/8/2018 τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων. 16/7-31/8 το ΙΕΚ λειτουργεί πρωινές ώρες και 1-15/8/2018 είναι κλειστά.

 

 1. Πώς κάνω αίτηση

 

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω ίντερνετ στην οποία δηλώνουν στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση, ΑΜΚΑ και σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων στο ΙΕΚ που επέλεξαν. Η ιστοσελίδα, οδηγίες και το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνονται με σχετική προκήρυξη στο www.gsae.edu.gr ή στο http://iek-glyfad.att.sch.gr. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ανακοινώνονται πίνακες αξιολόγησης ανά ΙΕΚ και ειδικότητα και δίνεται προθεσμία για την οριστικοποίηση των εγγραφών.

Όσοι υποψήφιοι κέκτηνται δικαιώματος εγγραφής, σύμφωνα με τους πίνακες αξιολόγησης, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο ΙΕΚ που έχουν επιλεγεί τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

 1. Τι δικαιολογητικά προσκομίζω για την οριστικοποίηση της εγγραφής μου αφού επιλεγώ σε κάποιο ΙΕΚ

 

Για την εγγραφή ο υποψήφιος υποβάλει προς το ΙΕΚ τα κάτωθι δικαιολογητικά:

ü      Πρωτότυπο απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή αποδεικτικό σπουδών με βαθμολογία και για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα πρωτότυπος τίτλος, επίσημη μετάφρασή του και ισοτιμία

ü      Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό δήμου και για αλλοδαπούς εκτός ΕΕ διαβατήριο και άδεια παραμονής ενώ για ομογενείς ταυτότητα ομογενούς

ü      Αν δηλώνει τρίτεκνος/πολύτεκνος/προστάτης οικογενείας/μονογονεϊκή οικογένεια πιστοποιητικό από το δήμο με 6μηνη ισχύ

ü      Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας βεβαίωση από το ΙΚΑ ή από δημόσια υπηρεσία που να βεβαιώνει τα ημερομίσθια και το επάγγελμα ή από την Εφορία που να προκύπτει ό χρόνος άσκησης του επιτηδεύματος

 

 1. Πώς μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι.

 

Η μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζόμενων γίνεται βάσει:

 1. βαθμού απολυτηρίου
 2. προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (για κάθε 3, 6, 9 ή 12 μήνες προϋπηρεσία λαμβάνονται αντίστοιχα 2, 3 ,4 ή 6 μόρια)
 3. ο χρόνος λήψης του απολυτηρίου σε σχέση με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (για 1, 2, 3 ή περισσότερα από 3 χρόνια από τη λήψη του απολυτηρίου δίνονται 10, 7, 5 και 2 μόρια αντίστοιχα)
 4. για τρίτεκνους/μονογονεϊκή, προστάτη οικογενείας και τέκνο μονογονεϊκής  3 μόρια
 5. για πολύτεκνους 5 μόρια
 6. Ειδικά οι ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια ΙΕΚ σε καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας των τμημάτων, σύμφωνα με απόφαση των Δ.Δ.Β.Μ.

 

 1. Θέλω να κάνω μετεγγραφή στο ΙΕΚ σας.

 

Για να γίνει μετεγγραφή πρέπει να υπάρχει η ειδικότητα και το εξάμηνο που φοιτά ο καταρτιζόμενος. Καταρτιζόμενος σε ΙΕΚ που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο ΙΕΚ, ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε, το οποίο υποχρεούται να του προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας πέντε (5) ημερών από την αίτησή του. Οι αιτήσεις μεταγραφής εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την Διοίκηση του ΙΕΚ υποδοχής, το αργότερο έως και την 25η Σεπτεμβρίου ώστε όσοι δεν μεταγραφούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη φοίτησή τους στο ΙΕΚ που φοιτούσαν. Προϋποθέσεις μετεγγραφών από Ιδιωτικό σε Δημόσιο ΙΕΚ είναι οι κάτωθι : α) το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εννιά (9.000 €) χιλιάδες ευρώ, β) εξέταση δυνατότητας υποδοχής από το Δημόσιο ΙΕΚ.

 

 1. Είμαι απόφοιτος της ειδικότητας ΧΧΧΧ και θέλω να κάνω κατάταξη σε άλλη ειδικότητα.

 

Για το χειμερινό εξάμηνο οι εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι κατατάξεις πραγματοποιούνται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να κατατάσσονται σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας της ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού. Οι απόφοιτοι που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλουν σχετική αίτηση και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν κατά

την περίοδο εγγραφών. Η κατάταξη αποφοίτων γίνεται για συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στους οδηγούς σπουδών και με απόφαση του Διευθυντή ΙΕΚ που έχουν αιτηθεί εγγραφή από κατάταξη.

 

   7. Συνέχιση φοίτησης-επανεγγραφή

 

Όσοι συνεχίσουν στο Γ εξάμηνο φοίτησης οφείλουν να να κάνουν επανεγγραφή πριν την έναρξη των μαθημάτων. Οι ημερομηνίες για τις επανεγγραφές θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΕΚ

 

Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Αγαμέμνονος & Ιλίου 17, ΤΚ 166 74, Γλυφάδα

Τηλ.: 210 9643434 Fax: 210 9643720 E-mail: grammateia@iek-glyfad.att.sch.gr

Site: http://iek-glyfad.att.sch.gr/

 

 

Λεωφορεία που εξυπηρετούν : 124, 128, 154