ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022-Αλλαγές στην Πρακτική Άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022-Αλλαγές στην Πρακτική Άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ

Με βάση το νέο Νόμο για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε ότι αφορά την Πρακτική Άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ ισχύουν τα εξής :

Για την έναρξη

  • η πρακτική άσκηση προς το παρόν μπορεί να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από τον οδηγό κατάρτισης της ειδικότητας

 

Για την προθεσμία μέσα στην οποία οφείλει να ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση ο καταρτιζόμενος ισχύουν τα ακόλουθα :

  • για όσους έχουν ολοκληρώσει το 4ο εξάμηνο και δεν έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους μέχρι τις 21/12/2020 έχουν περιθώριο μέχρι το τέλος του 2022 για να την ολοκληρώσουν 키즈노트 일괄 다운로드. Για όσους έχουν διακόψει τη φοίτηση πριν την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου να επικοινωνήσουν με το ΙΕΚ 트와일라잇 다운로드. Το ΙΕΚ διαθέτει κατάλογο όλων των καταρτιζόμενων που οφείλουν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους μέχρι τον 12/2022 My Talking Angela.
  • για όσους φοιτούν τώρα στο Β ή Δ εξάμηνο η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου, ή και νωρίτερα αν αυτό ορίζεται στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης

Για την απαλλαγή

  • οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης και σχετικής απόφασης έγκρισης του Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ..

Όσοι σπουδαστές έχουν τουλάχιστον 40 ένσημα στην ειδικότητα μπορούν να ζητήσουν μερική απαλλαγή από την πρακτική άσκηση.