Ενημέρωση για απουσίες

Ενημέρωση για απουσίες
정가희 다운로드
Η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτική 나이스 다운로드.
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό 울트라에디트 키젠 다운로드. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

ΟΡΙΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 15%