Πρακτική Άσκηση

Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και σε 960 ώρες Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των ΙΕΚ και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) 각설이타령 다운로드. Οι 960 ώρες είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη του Β’ εξαμήνου κατάρτισης (Πρακτική Άσκηση) ενώ η Μαθητεία  μετά τη λήξη του Δ? εξαμήνου κατάρτισης.

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους κι αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους σε θέσεις που προσφέρονται από εργοδότες (φορείς κι επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα). Κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση με την εποπτεία του ΙΕΚ χωρίς να καταλαμβάνει θέση εργασίας. Επομένως, η Πρακτική Άσκηση δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση για τους εργοδότες roll patch.

Επισημαίνουμε ότι η Διεύθυνση του ΙΕΚ είναι αρμόδια για την έγκριση, τη διακοπή και τη ολοκλήρωση κάθε Πρακτικής Άσκησης. Ανεπίσημες συνεννοήσεις ή άτυπες συμφωνίες μεταξύ ασκούμενων και εργοδοτών δίχως να έχει μεσολαβήσει η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης του ΙΕΚ, είναι παράτυπες και προφανώς δεν ισχύουν Download the Crystal Disc Mark.

Το ΙΕΚ (μέσω του ΙΝΕΔΙΒΙΜ) μεριμνά για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.

Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν Rocky 1. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των IEΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν OneHundred Season 6. 1599/1986.

Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική.

Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του ΙΕΚ k player.

Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, εφόσον οι σπουδαστές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται μόνο την 1η και την 15η κάθε μήνα oracle 10g 다운로드.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης πρέπει να κατατεθούν στη Διεύθυνση του ΙΕΚ και να ελεγχθούν τουλάχιστο τρεις εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης και είναι τα παρακάτω:

  • Αίτηση έναρξης Πρακτικής Άσκησης(συμπληρώνεται από τον καταρτιζόμενο).
  • Βεβαίωση Εργοδότη για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης(συμπληρώνεται από τον εργοδότη) 아이스크림 샌드위치 다운로드.
  • Έντυπα όπου αναγράφονται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, το ΑΜΚΑκι ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ του καταρτιζόμενου. Π.χ. στο απογραφικό δελτίο του ΙΚΑ αναγράφονται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ, ο ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ 보드카레인 다운로드.
  • Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (συμπληρώνεται από τον καταρτιζόμενο και τον εργοδότη).

 

Διακοπή της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνει μόνο για πολύ σοβαρό λόγο και σε αυτή την περίπτωση πρέπει άμεσα να ενημερωθεί το ΙΕΚ και να εκδώσει τη σχετική απόφαση Superbad Dubbing.

Μετά τη λήξη ή μετά τη διακοπή της Πρακτικής Άσκησης, οι ασκούμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση Παρουσίας για τις ώρες της Πρακτικής Άσκησης που έχουν πραγματοποιηθεί (συμπληρώνεται από τον εργοδότη)
  • Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησηςσυμπληρωμένο κι υπογεγραμμένο από τον ασκούμενο και τον εργοδότη.