Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση – Μαθητεία

1. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης ή πρόγραμμα μαθητείας που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης.

2. Καταρτιζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει το τελευταίο εξάμηνο θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε περιοχή εκτός της έδρας του Ι.Ε.Κ., δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής στο πλησιέστερο Ι.Ε.Κ 각설이타령 다운로드. της περιοχής που επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους, οποιαδήποτε χρονική περίοδο μέσα στο εκπαιδευτικό έτος.

3. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια στην ειδικότητά τους, απαλλάσσονται από την υποχρέωση της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης στο Ι.Ε.Κ roll patch. φοίτησης και σχετικής απόφασης – έγκρισης του Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ.

4. Δεν απαλλάσσονται της υποχρέωσης φοίτησης της πρακτικής άσκησης ή της μαθητείας καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή μαθητεία για άλλη ειδικότητα Ι.Ε.Κ Download the Crystal Disc Mark. ή πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) ή πρακτική άσκηση για άλλη δομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 • Ταυτόχρονη φοίτηση σε οποιοδήποτε εξάμηνο και διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπονται

 • Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή τμηματική και να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 24 μήνες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου Rocky 1.
 • Μπορεί να πραγματοποιείται στον Ιδιωτικό ή Δημόσιο Τομέα.
 • Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης είναι ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ.
 • Με Υπουργική Απόφαση, ρυθμίζεται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών για ατυχήματα στο χώρο Πρακτικής Άσκησης OneHundred Season 6.

Έναρξη πρακτικής άσκησης:

Την ευθύνη για την εξεύρεση εργοδότη φέρουν οι πρακτικά ασκούμενοι, οι οποίοι μπορούν να ενημερώνονται παράλληλα και από την ιστοσελίδα του ΙΕΚ για θέσεις απασχόλησης.

  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 1. Βεβαίωση Εργοδότη k player. Συμπληρώνεται από τον εργοδότη. Στο τέλος της σελίδας χρειάζεται υπογραφή, ονοματεπώνυμο και σφραγίδα. Μην συμπληρώνετε ημερομηνία έναρξης και λήξης πρακτικής προς αποφυγή λάθους.
 2. Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη oracle 10g 다운로드. Στο τέλος της σελίδας χρειάζεται υπογραφή, ονοματεπώνυμο και σφραγίδα.
 3. Συμφωνητικό – Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης καταρτιζόμενου. Συμπληρώνετε σε 3 αντίτυπα, όλα πρωτότυπα.
 4. Αίτηση προς το ΙΕΚ φοίτησης την οποία συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος και την υπογράφει
 5. Υπεύθυνη δήλωση σπουδαστή για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την οποία συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος και την υπογράφει
 6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 7. Α.Φ.Μ 아이스크림 샌드위치 다운로드. Ασκούμενου. Προσκομίζεται στο ΙΕΚ βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος
 8. Α.Μ.Κ.Α. Ασκούμενου. Προσκομίζεται στο ΙΕΚ φωτοτυπία του ΑΜΚΑ
 9. Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης από το Ι.Κ.Α 보드카레인 다운로드. Προσκομίζεται στο ΙΕΚ η  βεβαίωση απόδοσης ΑΜΑ ή Αριθμός Συστήματος ΕΦΚΑ.
 10. ΙΒΑΝ Τράπεζας. Προσκομίζεται στο ΙΕΚ φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή Βεβαίωση από την Τράπεζα όπου είναι πρώτος δικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό Superbad Dubbing.
 11. Απογραφικό δελτίο εισόδου, εγγραφή στο σύστημα

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις 30/09/2023 σύμφωνα με την βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής. Θα πληρωθούν αφού λήξει η πρακτική τους και αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Προκειμένου να παραλάβετε τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ καταθέτετε στη Γραμματεία του ΙΕΚ φοίτησης:

 1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
 2. Βεβαίωση παρουσίας εργοδότη βάσει υποδείγματος που κατεβάζετε από την ιστοσελίδα του ΙΕΚ.
 3. Απογραφικό δελτίο εξόδου.
 4. Το έντυπο 3.5 από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με την έναρξη και λήξη της πρακτικής άσκησης που σας χορηγεί ο εργοδότης.
 • Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως). Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

–   Οι ασκούμενοι θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους τουλάχιστον – 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης που αιτούνται, προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και να δοθεί η έγκριση από το Διευθυντή του ΙΕΚ.

–  Οι ασκούμενοι  παραλαμβάνουν αυτοπροσώπως

α) την απόφαση έγκρισης πρακτικής

β) το βιβλίο της πρακτικής άσκησης

γ)  οδηγίες για τη σωστή διεξαγωγή του προγράμματος πρακτικής άσκησης, καθώς και τη σωστή συμπλήρωση του βιβλίου

      τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες  πριν την έναρξη της πρακτικής, για να προλάβει ο φορέας  απασχόλησης να αναρτήσει την Απόφαση στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη.