Υποβολή Αιτήσεων για έναρξη νέου τμήματος Φεβρουάριο 2023

Υποβολή Αιτήσεων για έναρξη νέου τμήματος Φεβρουάριο 2023

 

 

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων καταρτιζόμενων του Δημόσιου Πειραματικού ΙΕΚ Γλυφάδας για το Εαρινό εξάμηνο 2023

Στην  Γλυφάδα,  Παρασκευή  04/11/2022 αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις:

 1. του Ν.4763/2020 (Α΄ 254), «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. του Κεφ. Α του Ν. 4250/2014 (A’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» όπως εξειδικεύθηκε με την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ 8342/1-4-2014 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».
 3. την υπ’ αριθμ. ΦΒ7/108652/Κ3/6-9-2021 (B’ 4146) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας».
 4. την υπ’ αριθμ. Κ5/103842/26-08-2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας (Β’ 3963) «Μετατροπή Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Πειραματικά ή Θεματικά Ι.Ε.Κ.» subtitles for poño on the cliff.
 5. την υπ’ αριθμ. Κ1/104717/10-8-2020 (Β ́3393) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.».
 6. την υπ’ αριθμ. Κ5/84819/13-7-2021(Β ́ 3118) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εξειδίκευση των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4763/2020 (Α’ 254) και διαδικασία επιλογής για τη μετατροπή λειτουργούντων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Πειραματικά ή Θεματικά Ι.Ε.Κ.».
 7. την υπ’ αριθμ. Κ5/104766/27-08-2021 (Β’ 3997) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας με θέμα «Ίδρυση Ειδικοτήτων Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης».
 8. την με αριθμ. 974/4-1-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας Πειραματικών και Θεματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ., που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ Everest. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 20/2022, τ. Β).

 

Προσκαλούμε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Δημόσιο Πειραματικό ΙΕΚ Γλυφάδας, στο τμήμα της πειραματικής ειδικότητας “Στέλεχος Λιανικού Εμπορίου” (ΦΕΚ Β’ 3997/2021), το οποίο  θα υλοποιηθεί με μαθητεία σε χώρο εργασίας, παράλληλα με τη φοίτηση στο Ι.Ε.Κ., σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και την Lidl Ελλάς, να υποβάλουν σχετική αίτηση επιλογής. Η μαθητεία θα πραγματοποιηθεί σε καταστήματα της Lidl Ελλάς και θα είναι αμειβόμενη από την επιχείρηση. Οι απόφοιτοι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ., θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία τους επιτρέπει να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι απόφοιτοι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Η ειδικότητα θα λειτουργήσει στο Δημόσιο Πειραματικό ΙΕΚ Γλυφάδας (Αγαμέμνονος και Ιλίου 17, 16674, Γλυφάδα, email: grammateia@iekglyfad.att.sch.gr).

Η διάρκεια φοίτησης στην παραπάνω ειδικότητα είναι τέσσερα (4) εξάμηνα 사운드 샘플 다운로드. Η έναρξη του Α’ εξαμήνου κατάρτισης (Εαρινό 2023) είναι η 16η /02/2023.

Ο μέγιστος αριθμός των καταρτιζόμενων που θα επιλεγούν είναι 15 άτομα.

Η επιλογή των καταρτιζόμενων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Β, με τίτλο Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων.

 

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στην παραπάνω ειδικότητα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής:

 1. Να είναι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ., καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων.
 2. Για καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ΄ ελάχιστον  επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν.4763/2020.
 3. Να έχουν ηλικία από 18 έως 26  ετών.
 4. Αποδεδειγμένη τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2).

Α. Υποβολή Αίτησης Επιλογής

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτησή τους με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfZSavNA86c46vHiPeIzsC9p1huW7s5r5flUrpmSXXcergrA/viewform

 

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος και επιλογής για την ειδικότητα Στέλεχος Λιανικού Εμπορίου:

Επιλέξτε τον παραπάνω υπερσύνδεσμο ή αντιγράψτε τον στον φυλλομετρητή (Browser) msi bios. Όταν ανοίξει η φόρμα συμπληρώστε το e-mail του υποψηφίου καταρτιζόμενου, το AMKA, το επώνυμο, το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τον βαθμό απολυτηρίου όπου θα αναγράφεται ο ακέραιος βαθμός και τα δεκαδικά ή το κλάσμα που ακολουθεί. Επιλέξτε “ναι”, εάν διαθέτετε πιστοποίηση στην γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδου τουλάχιστον Β2). Η γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου, τουλάχιστον, Β2 είναι υποχρεωτική. Επιλέξτε “ναι”, εάν έχετε πιστοποίηση στη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (η γνώση χειρισμού Η/Υ είναι προαιρετική). Επισυνάψτε τα υποχρεωτικά έγγραφα που είναι:

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Οι δύο όψεις αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Το απολυτήριο Λυκείου και το πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας – επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 1. Εάν διαθέτετε πιστοποίηση στη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, επισυνάψτε το σχετικό πιστοποιητικό pc with Seki.

Τα αρχεία προς επισύναψη να είναι σε μορφή pdf.

Πατήστε υποβολή (submit) για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης.

 

 

 1. Αυτοπροσώπως στην γραμματεία του ΙΕΚ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 17:00 – 20:00, προσκομίζοντας:

 

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Οι δύο όψεις αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Το απολυτήριο Λυκείου και το πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας – επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 1. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εάν διαθέτετε.

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από τις 08/11/2022 ημέρα Τρίτη μέχρι και  την Πέμπτη 15/12/2022.

 

Β. Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων

Η επιλογή των υποψηφίων θα ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής:

α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο Ι.Ε.Κ melon mobile download. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσάβαθμη κλίμακα, γίνεται αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά στους τίτλους Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται προηγουμένως επίσημη μετάφραση του τίτλου, καθώς και η ισοτιμία του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

β) Η ηλικία με βάση το έτος γέννησης:
I.   Για ηλικίες 18-20 ετών λαμβάνονται δέκα (10) μόρια.
II.  Για ηλικίες 21-23 ετών λαμβάνονται επτά (7) μόρια.
III. Για ηλικίες 24-26 ετών λαμβάνονται πέντε (5) μόρια.

Το 60% των υποψηφίων με την υψηλότερη μοριοδότηση η οποία προκύπτει από το άθροισμα των μορίων των παραπάνω κριτηρίων α και β, περνούν στη 2η φάση της επιλογής η οποία περιλαμβάνει τηλεφωνική συνέντευξη από μέλος της επιτροπής η οποία θα συσταθεί από τη διοίκηση του Ι.Ε.Κ Spy Mouse download. και στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας Πειραματικών και Θεματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ., που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) (ΦΕΚ Β’ 20/2022). Τα μέλη της επιτροπής θα έχουν πρόσβαση στα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων και θα συμμετάσχουν στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων της 2ης και 3ης φάσης.

Στη συνέχεια οι 40 υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία από την τηλεφωνική συνέντευξη περνούν στην 3η φάση επιλογής, η οποία περιλαμβάνει δια ζώσης συνέντευξη από την επιτροπή. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Ι.Ε.Κ. σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Κ..

Ο πίνακας της 1ης φάσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ. Οι υποψήφιοι αναζητούν την σειρά κατάταξής τους με βάση τον αριθμό υποβολής της αίτησής τους.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων επιλογής 1ης φάσης υποβάλλονται εγγράφως στην έδρα του Δημόσιου Πειραματικού Ι.Ε.Κ 일본 출입국신고서 다운로드. Γλυφάδας (Αγαμέμνονος και Ιλίου 17, 16674, Γλυφάδα), κατά τις  ώρες 15:00 – 20:00, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση του πίνακα της 1ης φάσης.

Η τηλεφωνική συνέντευξη βαθμολογείται σε κλίμακα 1-10 μονάδων, όπου και προκύπτει ο πίνακας της 2ης φάσης. Η δια ζώσης συνέντευξη βαθμολογείται επίσης, σε κλίμακα 1-10 μονάδων και η μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της επιτροπής. Ενστάσεις επί των συνεντεύξεων δε γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται.

Στο τέλος των συνεντεύξεων προκύπτει ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων από τους οποίους επιλέγονται οι 15 πρώτοι με την υψηλότερη μοριοδότηση.  Ενστάσεις επί του τελικού πίνακα επιλογής δε γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται.

Ο τελικός πίνακας κατάταξης  με τον αριθμό της αίτησης και το ονοματεπώνυμο του επιτυχόντα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ.  Οι επιτυχόντες ενημερώνονται και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους virtualbox 64bit 다운로드.

Γ. Εγγραφή επιλεγέντων

Οι επιτυχόντες καλούνται να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους υποβάλλοντας, ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως, στο Δημόσιο Πειραματικό ΙΕΚ Γλυφάδας αίτηση εγγραφής εντός της προθεσμίας που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Κ.      Έντυπο της αίτησης χορηγείται από το ΙΕΚ, υπάρχει δε διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ  http://iek-glyfad.att.sch.gr/ )

Στην αίτηση εγγραφής θα πρέπει να επισυνάπτονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση αντιγράφου του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που εκδίδεται από τη σχολική μονάδα αποφοίτησης του υποψήφιου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνική δομή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του.
 2.  Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας Επιπέδου Β2 (σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του ΑΣΕΠ).
 3. Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου 타이머 플래시 다운로드.
 4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
 5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

Συμπληρωματικά οι υποψήφιοι δύνανται  να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Οι επιτυχόντες που δεν οριστικοποιούν την εγγραφή τους στο Ι.Ε.Κ. εντός της καθορισμένης προθεσμίας θεωρούνται αυτόματα ότι δεν έχουν αποδεχθεί την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. Οι κενές θέσεις καλύπτονται από τους επόμενους, κατά σειρά, επιλαχόντες υποψήφιους.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα, με την υποβολή της αίτησης δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στη συλλογή και στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και στην περαιτέρω καταχώρισή τους για τους σκοπούς της παρούσας κατά τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation –GDPR). Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.

   Γλυφάδα, 04/11/2022

 

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ