Εγγραφές – Μετεγγραφές & Κατατάξεις

Πληροφορίες Εγγραφής – Μετεγγραφής & Κατατάξεις

 

 1. Τι ειδικότητες έχετε;

Ανακοινώνεται πίνακας με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ την 30η Μαΐου έκαστου έτους maven repository. Είμαστε σε αναμονή για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν τη νέα χρονιά.

 

 1. Πώς κάνω αίτηση;

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω Iντερνετ στην οποία δηλώνουν στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση, ΑΜΚΑ και σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων στο ΙΕΚ που επέλεξαν 드라마 신의 다운로드. Η ιστοσελίδα, οι οδηγίες και το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνονται με σχετική προκήρυξη dxwnd 다운로드. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ανακοινώνονται πίνακες αξιολόγησης ανά ΙΕΚ και ειδικότητα και δίνεται προθεσμία για την οριστικοποίηση των εγγραφών Color Note pc download.

Όσοι υποψήφιοι αποκτούν δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με τους πίνακες αξιολόγησης, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο ΙΕΚ που έχουν επιλεγεί τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά Poe Hideout download.

 

 1. Τι δικαιολογητικά προσκομίζω για την οριστικοποίηση της εγγραφής μου αφού επιλεγώ σε κάποιο ΙΕΚ;

Για την εγγραφή ο υποψήφιος υποβάλει προς το ΙΕΚ τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Πρωτότυπο απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή αποδεικτικό σπουδών με βαθμολογία και για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα πρωτότυπος τίτλος, επίσημη μετάφρασή του και ισοτιμία
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό δήμου και για αλλοδαπούς εκτός ΕΕ διαβατήριο και άδεια παραμονής ενώ για ομογενείς ταυτότητα ομογενούς
 • Αν δηλώνει τρίτεκνος/πολύτεκνος/προστάτης οικογενείας/μονογονεϊκή οικογένεια πιστοποιητικό από το δήμο με 6μηνη ισχύ
 • Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας βεβαίωση από το ΙΚΑ ή από δημόσια υπηρεσία που να βεβαιώνει τα ημερομίσθια και το επάγγελμα ή από την Εφορία που να προκύπτει ό χρόνος άσκησης του επιτηδεύματος

 

 1. Πώς μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι;

Η μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζόμενων γίνεται βάσει:

 • βαθμού απολυτηρίου
 • προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (για κάθε 3, 6, 9 ή 12 μήνες προϋπηρεσία λαμβάνονται αντίστοιχα 2, 3 ,4 ή 6 μόρια)
 • ο χρόνος λήψης του απολυτηρίου σε σχέση με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (για 1, 2, 3 ή περισσότερα από 3 χρόνια από τη λήψη του απολυτηρίου δίνονται 10, 7, 5 και 2 μόρια αντίστοιχα)
 • για τρίτεκνους/μονογονεϊκή, προστάτη οικογενείας και τέκνο μονογονεϊκής  3 μόρια
 • για πολύτεκνους 5 μόρια
 • Ειδικά οι ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια ΙΕΚ σε καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας των τμημάτων, σύμφωνα με απόφαση των Δ.Δ.Β.Μ cinebench r20.

 

 1. Θέλω να κάνω μετεγγραφή στο ΙΕΚ σας.

Για να γίνει μετεγγραφή πρέπει να υπάρχει η ειδικότητα και το εξάμηνο που φοιτά ο καταρτιζόμενος Inven 2016. Καταρτιζόμενος σε ΙΕΚ που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο ΙΕΚ, ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει από την 1η Ιουλίου έως και την 10η Ιουλίου για το Χειμερινό εξάμηνο και για το Εαρινό εξάμηνο μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Χειμερινού εξαμήνου και πριν την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου 업텐션 다운로드. Ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε, το οποίο υποχρεούται να του προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας πέντε (5) ημερών από την αίτησή του 냥코대전쟁 일본판 다운로드. Οι αιτήσεις μεταγραφής εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την Διοίκηση του ΙΕΚ υποδοχής εντός πέντε (5) ημερών ώστε όσοι δεν μεταγραφούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη φοίτησή τους στο ΙΕΚ που φοιτούσαν 레고 해리포터 게임 다운로드. Μετεγγραφές στο Α εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπονται. Προϋποθέσεις μετεγγραφών από Ιδιωτικό σε Δημόσιο ΙΕΚ είναι οι κάτωθι : α) το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εννιά (9.000 ?) χιλιάδες ευρώ, β) εξέταση δυνατότητας υποδοχής από το Δημόσιο ΙΕΚ.

 

 1. Είμαι απόφοιτος της ειδικότητας ΧΧΧΧ και θέλω να κάνω κατάταξη σε άλλη ειδικότητα.

Για το χειμερινό εξάμηνο οι εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι κατατάξεις στους ανωτέρω φορείς πραγματοποιούνται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 15η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να κατατάσσονται σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας της ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού. Οι απόφοιτοι που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλουν σχετική αίτηση και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν κατά την περίοδο εγγραφών. Η κατάταξη αποφοίτων γίνεται για συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στους οδηγούς σπουδών και με απόφαση του Διευθυντή ΙΕΚ που έχουν αιτηθεί εγγραφή από κατάταξη

 

 1. Η Πρακτική άσκηση ή Μαθητεία είναι υποχρεωτική εκτός εάν:

Οι σπουδαστές έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται οπότε απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωσή τους.

Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία, είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης