Έντυπα Καταρτιζόμενων

trash can

Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ

Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ

Γενικές Αιτήσεις

 

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση (word)

 

Γενική Αίτηση

Γενική Αίτηση (word)

 

Βεβαίωση Σπουδών

Βεβαίωση Σπουδών (word)

 

Αίτηση Χορήγησης ΒΕΚ

Αίτηση Χορήγησης ΒΕΚ (word)

 

Αίτηση Για Προφορική Εξέταση Φυσικώς Αδυνάτων

Αίτηση για προφορική εξέταση φυσικως αδυνάτων (word)

 

Αίτηση απαλλαγής από μάθημα

Αίτηση απαλλαγής από μάθημα (word)

 

Δήλωση Παρακολούθησης Μαθημάτων Εξ’ Αποστάσεως

 

Αιτήσεις Εγγραφής – Μετεγγραφής – Κατάταξης

 

Αίτηση Αρχικής Εγγραφής

Αίτηση Αρχικής Εγγραφής (word)

 

Αίτηση Κανονικής Μετεγγραφής

Αίτηση Κανονικής Μετεγγραφής (word)

 

Αίτηση Αναγκαστικής Μετεγγραφής

Αίτηση Αναγκαστικής Μετεγγραφής (word)

 

Αίτηση Εγγραφής – Οριστικοποίηση

Αίτηση Εγγραφής – Οριστικοποίηση (word)

 

Αίτηση Επανεγγραφής Β-Γ-Δ

Αίτηση Επανεγγραφής Β-Γ-Δ (word)

 

Αίτηση Κατάταξης Πτυχιούχου

Αίτηση Κατάταξης Πτυχιούχου (word)

 

Αίτηση Χορήγησης Ατομικού Φακέλου Λόγω Μετεγγραφής

Αίτηση Χορήγησης Ατομικού Φακέλου Λόγω Μετεγγραφής (word)

 

Αίτηση Επαναπαρακολούθησης Καταρτιζόμενου

Αίτηση Επαναπαρακολούθησης Καταρτιζόμενου (word)

 

Αίτηση Επαναπαρακολούθησης Καταρτιζόμενου στο ΙΕΚ Γλυφάδας

Αίτηση Επαναπαρακολούθησης Καταρτιζόμενου στο ΙΕΚ Γλυφάδας (word)

 

Αίτηση Κατάταξης Καταρτιζόμενου

Αίτηση Κατάταξης Καταρτιζόμενου (word)

 

Αίτηση Κατάταξης Απόφοιτου

Αίτηση Κατάταξης Απόφοιτου (word)

 

Αίτηση Συνέχισης Φοίτησης από Κατάταξη

Αίτηση Συνέχισης Φοίτησης από Κατάταξη (word)

 

Αίτηση Κατάταξης Απόφοιτου με Απαλλαγή

Αίτηση Κατάταξης Απόφοιτου με Απαλλαγή (word)

 

Έγγραφα & Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης

 

Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

 

Αίτηση Απαλλαγής απο Πρακτική Άσκηση

Αίτηση Απαλλαγής απο Πρακτική Άσκηση (word)

 

Βεβαίωση Εργοδότη

Βεβαίωση Εργοδότη (word)

 

Ατομικά Στοιχεία Πρακτικά ασκούμενου

 

Βεβαίωση Παρουσίας

Βεβαίωση Παρουσίας (word)

 

Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης

 

Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετεχόντων

 

Απογραφικό Δελτίο Εξόδου Συμμετεχόντων

 

Ενημέρωση εργοδοτών πρακτικής άσκησης

공의 경계 다운로드 Apache httpd download 내일은 미스트롯 다운로드 김기사 다운로드