Έντυπα Καταρτιζόμενων

trash can

Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ

Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ

Γενικές Αιτήσεις

 

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Γενική Αίτηση

 

Βεβαίωση Σπουδών

 

Αίτηση Για Προφορική Εξέταση Φυσικώς Αδυνάτων

 

Αιτήσεις Εγγραφής – Μετεγγραφής – Κατάταξης

 

Αίτηση Αρχικής Εγγραφής

 

Αίτηση Κανονικής Μετεγγραφής

 

Αίτηση Επανεγγραφής Β-Γ-Δ

 

Αίτηση Χορήγησης Ατομικού Φακέλου Λόγω Μετεγγραφής

 

Αίτηση Επαναπαρακολούθησης Καταρτιζόμενου

 

Αίτηση εγγραφής Γ’ εξαμήνου από Κατάταξη

 

Αίτηση Κατάταξης Καταρτιζόμενου ΙΕΚ

 

Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης

 

Αίτηση Χορήγησης ΒΕΚ

 

Αίτηση για απαλλαγή από πρακτική άσκηση

 

Ενημέρωση εργοδοτών πρακτικής άσκησης

 

Έγγραφα Πρακτικής Άσκησης Με Επιδότηση ΕΣΠΑ

 

Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

 

Υπεύθυνη δήλωση για ασφάλιση ασθενείας

 

Βεβαίωση Εργοδότη

 

Ατομικά Στοιχεία Πρακτικά ασκούμενου

 

Βεβαίωση Παρουσίας

 

Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης

 

Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετεχόντων

 

Απογραφικό Δελτίο Εξόδου Συμμετεχόντων

 

Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικού Παρουσιολόγιου Πρακτικής Άσκησης

 

Έγγραφα Πρακτικής Άσκησης Χωρίς Επιδότηση ΕΣΠΑ

 

Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

 

Βεβαίωση Εργοδότη

 

Μητρώο Ασκούμενου Πρακτικής Άσκησης

 

Υπεύθυνη Δήλωση Πρακτικής Άσκησης

 

Υπεύθυνη δήλωση για ασφάλιση ασθενείας

 

Πρότυπο-Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης

 

Βεβαίωση Παρουσίας Εργοδότη

 

공의 경계 다운로드 Apache httpd download 내일은 미스트롯 다운로드 김기사 다운로드