Επαναπροκήρυξη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης

Επαναπροκήρυξη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης

Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.: 210.5218.713 και 210.5218.751, Δευτέρα έως Παρασκευή – ώρες 10:00 έως 15:00, καθώς και στο e-mail: info@kanep-gsee.gr.

 

Οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν τα κάτωθι βήματα.

• Να εισέλθουν στην ιστοσελίδα e-iekpraktiki.gr και να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους.

• Να αναρτήσουν βεβαίωση από το ΙΕΚ ότι εχουν ολοκληρώσει τα τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακές κατάρτισης και

• μία υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr ότι δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

• Η πλατφόρμα θα κάνει την σύζευξη πρακτικά ασκούμενου και εργοδότη και θα επικοινωνήσουν από την ΓΣΕΕ με το ΙΕΚ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης πρακτικής.

Όποιοι ενδιαφέρονται να κάνουν άμεσα αίτηση γιατί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Εκπαιδευομένων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Υποέργου (8) «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – Αττική» της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) «5069416» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», υλοποιεί ως συμπράττων δικαιούχος φορέας μέρος της Πράξης με τίτλο «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» – κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5069416, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ), έχοντας υπόψη:
1.Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Α) «Καταστατικό σύστασης ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (με Αριθμό Καταχώρισης στο Π/κείο Αθηνών: 13517/08.09.2004 και Αριθμό Μητρώου: 433465 – Αριθμός Κατάθεσης τελευταίας τροποποίησης Α.Κ. 231/2019)», Β) «Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/21.09.2010) – άρθρο 3 παράγραφος 3.ια “Φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης”»,
Γ) «Κανονισμός Σύναψης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Προμηθειών ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ»,
Δ) «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας – Λειτουργικό Οργανόγραμμα ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ», Ε) «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Κανονισμού, Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (2014-2020) ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ».
2.Τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον εκτελεστικό αυτού ελληνικό νόμο 4624/2019 (ΦΕΚ137/Α/29.08.2019) περί της «Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα. Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ 2016/679) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία του φυσικού προσώπου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 야생화 다운로드.
3.Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/
31.12.2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/ 31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.
4.Τη με αριθμ. 3013/19.06.2020 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδ. Πρόσκλησης ΕΔΒΜ 112.
5.Το από 17.07.2020 Συμφωνητικό Σύμπραξης μεταξύ του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ), ΚΑΝΕΠ-ΓΣEΕ, ΙMΕ-ΓΣEBΕΕ, ΚΑΕΛΕ-ΕΣΕΕ και του ΕΟΠΠΕΠ για την
Πράξη «Ειδικά Προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

6.Το Ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21.12.2020) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις».
7.Τη με αριθμ. 923/04.03.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ειδικά Προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
8.Την από 29.09.2021 απόφαση του Δ.Σ 크롬 대용량 파일 다운로드. του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ περί έγκρισης της τροποποίησης συγκρότησης: α) της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Διενέργειας Διαγωνισμών, β) της Επιτροπής Ενστάσεων των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Διενέργειας Διαγωνισμών, και γ) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών/Παραδοτέων Έργου (ΕΠΠΕ), στο πλαίσιο των Υποέργων 8 και 10 της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416, η οποία υλοποιείται μέσω του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Η αρχική συγκρότηση των εν λόγω Επιτροπών έγινε με την από 15.07.2020 σχετική Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ).
9.Τη με αριθμ. K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/Β/26.08.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
10. Τη με Α.Π. 97742/11.10.2022 1η Τροποποίηση της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ 5069416 του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
11.Τη με Α.Π. 183/04.11.2022 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 8 «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – Αττική», της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
12. Τη με Α.Π. 81181/12.09.2023 2η Τροποποίηση της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ 5069416 του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
13.Τη με Α.Π. 254/06.10.2023 1η Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 8 «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – Αττική», της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416, η οποία υλοποιείται μέσω του Ε.Π 신암행어사 다운로드. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
14.Την από 26.10.2023 Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ περί έγκρισης της τροποποίησης των όρων της με Α.Π. 25/09.03.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – Αττική», της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 η οποία υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», και την επαναπροκήρυξή της.
15.Ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από την ΣΑΕ 3451 με κωδ. 2021ΣΕ34510022 και το θεσμικό πλαίσιο που την καλύπτει.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Πράξη αφορά συνολικά στην υλοποίηση δράσεων από σύμπραξη φορέων (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ – συντονιστής, ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΝΕΠ-

ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ-ΕΣΕΕ και ΕΟΠΠΕΠ) με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ένταξης των εκπαιδευόμενων επαγγελματικής κατάρτισης, και ειδικότερα των εκπαιδευόμενων ΙΕΚ, στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.
Από το έργο στο σύνολό του προβλέπεται να επωφεληθούν πανελλαδικά 2.000 εκπαιδευόμενοι από δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιωτικά ΙΕΚ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους, αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.
και για τους οποίους προβλέπεται:
Η συμμετοχή σε εκπαίδευση 25 ωρών, σε οριζόντιες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες (εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση).
Η συμβουλευτική τους υποστήριξη από μέντορες.
Η τοποθέτηση τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας έως 960 ωρών (6 μήνες).
Η συμμετοχή των ωφελουμένων στη θεωρητική εκπαίδευση αποτελεί προαπαιτούμενο προκειμένου να υλοποιήσουν την πρακτική άσκηση image converter.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ υλοποιεί:
το Υποέργο 8 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – Αττική».
με αποδέκτες ωφελούμενους ως εξής:
314 εκπαιδευμένους ΙΕΚ στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – Αττική.

Η ως άνω δράση θα υλοποιείται έως και τον Δεκέμβριο του 2024.

Σημειώνεται ότι η πρακτική άσκηση θα υλοποιείται σύμφωνα με την με αριθμ. K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/Β/26.08.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

1.Αντικείμενο πρόσκλησης
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την από 26.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και τη με αρ. πρωτ. 254/06.10.2023 1η Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 8 «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – Αττική» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416, αντικείμενο της παρούσας είναι η πρόσκληση εκπαιδευομένων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), από δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και ιδιωτικά ΙΕΚ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους, ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ, για τη συμμετοχή τους ως αποδέκτες-ωφελούμενοι των δράσεων του Υποέργου 8 στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – Αττική, της ως άνω Πράξης, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής σχετικής αίτησης και σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται κατωτέρω.

2.Προϋποθέσεις και διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής. Κριτήρια επιλογής – αξιολόγησης
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην περιφέρεια Αττικής (Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες – ΠΑΠ).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα έχουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού εκπαιδευόμενοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και ιδιωτικά, που έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους και οι οποίοι:
δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης (αφορά τόσο τους ωφελούμενους που ξεκινούν για πρώτη φορά την πρακτική τους άσκηση όσο και αυτούς που, για οποιοδήποτε λόγο, διέκοψαν ή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση), δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ, δεν παρακολουθούν άλλη συναφή Πράξη.

Προς απόδειξη των παραπάνω υποχρεωτικών κριτηρίων που εξασφαλίζουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα, οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα κάτωθι δικαιολογητικά (σε ευκρινή αρχεία pdf), μέσω πληροφοριακού συστήματος που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του έργου με MIS 5069416 και βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-iekpraktiki.gr και τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν σε φυσικό αρχείο, εφόσον ζητηθούν από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ:
1.Βεβαίωση ολοκλήρωσης θεωρητικής εκπαίδευσης με αναφορά στο ότι δεν έχουν υλοποιήσει πρακτική άσκηση (από το ΙΕΚ φοίτησης) 이상한 나라의 앨리스 자막 다운로드.
2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη συμμετοχής του/της υποψήφιου/ας σε άλλο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.
*Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δύναται να εκδοθούν είτε από δημόσια αρχή π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα κ.λπ. ή ψηφιακά μέσω του www.gov.gr
* Τα ως άνω δικαιολογητικά, συνοδεία αντιγράφου των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας ενδέχεται να προσκομιστούν από τους υποψηφίους της παρούσας και σε φυσικό αρχείο εφόσον ζητηθούν από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.

Με την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης (η οποία επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και συνιστά εξουσιοδότηση προς το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416) και την υποβολή των συνημμένων σε αυτή δικαιολογητικών, εκδίδεται κωδικός αριθμού υποβολής αίτησης (ΚΑΥΑΣ) με τον οποίο γίνεται η οποιαδήποτε μελλοντική αναφορά στην αίτηση. Ο κωδικός αυτός είναι ορατός κατά τη διαδικασία υποβολής από την κατάσταση της αίτησης και την προβολή της οριστικοποιημένης αίτησης του υποψήφιου.
Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα που θα δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι στην αίτηση έχουν αναγραφεί λάθος στοιχεία, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση, αφού ακυρώσουν την προηγούμενη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι:
Α. δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί η αίτηση από τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης.
Β. δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κάλυψης των θέσεων για την περιφέρεια Αττικής.
Γ. δεν έχει λήξει το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι/ες εφόσον πληρούν τις ως άνω υποχρεωτικές απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, εντάσσονται ως δυνητικοί δικαιούχοι ωφελούμενοι της Πράξης, σε προσωρινούς πίνακες για την περιφέρεια Αττικής και κατατάσσονται σε αυτούς με μοναδικό κριτήριο τον χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησής τους 나랜디 4.7 다운로드.
Πριν την ένταξή των υποψήφιων στο έργο θα πραγματοποιείται από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ διοικητική επαλήθευση-έλεγχος των στοιχείων τους και σε περίπτωση μη επαλήθευσης των στοιχείων αυτών, η αίτησή τους θα απορρίπτεται.
Κατόπιν της επαλήθευσης των στοιχείων τους, οι υποψήφιοι/ες θα καλούνται να συμμετάσχουν στο ως άνω έργο έως τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων σε αυτό για την περιφέρεια Αττικής, ως δυνητικοί δικαιούχοι ωφελούμενοι.
Να ληφθούν υπόψη από τους υποψήφιους/ες τα εξής:
Το τελικό Μητρώο των δικαιούχων ωφελούμενων για τοποθέτηση σε πρακτική άσκηση θα περιλαμβάνει όσους από τους επιτυχώς αιτούντες ολοκληρώσουν τη θεωρητική εκπαίδευση των 25 ωρών (εξ αποστάσεως, ασύγχρονη).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν κατά το χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους, τα σχετικά αποδεικτικά πιστοποίησης των απαραίτητων κριτηρίων συμμετοχής στην παρούσα και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής.
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και ταυτόχρονης υποβολής δικαιολογητικών (σε μορφή pdf) θα είναι ανοικτή από τη δημοσίευση της παρούσας και έως τον 6ο/2024, δηλαδή έως και έξι (6) μήνες πριν την ολοκλήρωση των δράσεων υλοποίησης επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι (6) μηνών (έως 960 ώρες). Ωστόσο σε περίπτωση που καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων για την περιφέρεια Αττικής νωρίτερα, ο ως άνω χρόνος θα τροποποιείται με σχετική ενημέρωση που θα αναρτάται στον ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του έργου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 (www.e-iekpraktiki.gr) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.
Σημειώνεται ότι: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Περί Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (για να ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, καθώς και για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.kanep-gsee.gr/politiki-asfaleias).Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνονται οι υποψήφιοι/ες ότι ενδέχεται να χορηγηθεί πρόσβαση σε υποψήφιους/ες που δεν θα επιλεχθούν, στα στοιχεία συνυποψηφίων τους που προηγούνται έναντι αυτών στον τελικό πίνακα κατάταξης, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής (ενστάσεις) των σχετικών αποφάσεων. Προς το σκοπό της διασφάλισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η πρόσβαση θα είναι δυνατή μόνο με επιτόπια επίδειξη στα γραφεία του Φορέα, υπό την επίβλεψη αρμόδιου προς τούτο υπαλλήλου, χωρίς τη δυνατότητα λήψης αντιγράφων και θα αφορά αυστηρά και μόνο σε στοιχεία που αποτέλεσαν βάση της αξιολόγησης.

3.Διαδικασία επιλογής και συγκρότηση μητρώου ωφελουμένων
Η επιλογή των υποψήφιων ωφελουμένων της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 για την περιφέρεια εφαρμογής της από την παρούσα, την περιφέρεια Αττικής, και εν συνεχεία η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας βάσει της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής και των συνημμένων απαραίτητων δικαιολογητικών και εφόσον αποδειχθεί η πλήρωση των υποχρεωτικών προϋποθέσεων συμμετοχής όπως αναφέρονται στο προηγούμενό εδάφιο και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων 원펀맨 2기 1화 자막 다운로드.
Ο έλεγχος, θα πραγματοποιείται σε πρώτο επίπεδο αυτόματα, από το ειδικό πληροφοριακό σύστημα που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του έργου.
Όσοι υποψήφιοι/ες κριθούν επιλέξιμοι από τον παραπάνω αυτόματο έλεγχο, εντάσσονται στο Μητρώο Ωφελούμενων για την περιφέρεια Αττικής.

Η πρώτη φάση ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών των ωφελουμένων θα πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό από το Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Στη συνέχεια θα εκδίδεται σχετική απόφαση του ΔΣ του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία θα ενημερώνονται οι υποψήφιοι για τα ως άνω προσωρινά αποτελέσματα μέσω ανάρτησης Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης (ανά περιφέρεια εφαρμογής του έργου) στον ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του έργου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 (www.e-iekpraktiki.gr) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.
Εάν κατά την ως άνω διαδικασία διοικητικής επαλήθευσης από το ΚΑΝΕΠ- ΓΣΕΕ διαπιστωθεί ότι ο ωφελούμενος δεν πληροί κάποιο από τα απαιτούμενα κριτήρια ένταξης στο μητρώο ωφελούμενων της παρούσας, τότε απεντάσσεται από το μητρώο ωφελούμενων για την περιφέρεια Αττικής, σε συνέχεια πρακτικού αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και με απόφαση του ΔΣ του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.
Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τα προσωρινά αποτελέσματα μέσω ανάρτησης Πινάκων Κατάταξης (ανά περιφέρεια εφαρμογής του έργου) στον ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του έργου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 (www.e-iekpraktiki.gr) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.
Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr) και οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες. Ακολούθως η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων η οποία έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό από το Δ.Σ 롯데마트 폰트 다운로드. του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ υποχρεούται να αξιολογήσει τις υποβληθείσες ενστάσεις, μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων, οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα μέσω ανάρτησης Οριστικών Πινάκων Κατάταξης (ανά περιφέρεια εφαρμογής του έργου) στον ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του έργου με MIS 5069416 (www.e-iekpraktiki.gr) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.

Επισημαίνεται ότι:
μετά την άπρακτη παρέλευση του πενθήμερου των ενστάσεων, οι εκάστοτε προσωρινοί πίνακες καθίστανται οριστικοί,
με δεδομένο ότι το μητρώο θα είναι ανοιχτό, δεν θα υπάρξει ένας τελικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων και κατάταξης βάσει του χρόνου υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησής τους, αλλά οριστικοί πίνακες σε τακτά χρονικά διαστήματα,
μετά την ανάρτηση των εκάστοτε οριστικών πινάκων οι δικαιούχοι ωφελούμενοι θα καλούνται να εγγραφούν άμεσα στην πλατφόρμα εκπαίδευσης για την παρακολούθηση της θεωρητικής εκπαίδευσης 25 ωρών, ώστε κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης να συμπεριληφθούν στο μητρώο δικαιούχων ωφελουμένων του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5069416 για τοποθέτηση σε θέσεις πρακτικής άσκησης.
οι προσωρινοί και οριστικοί πίνακες της παρούσας θα περιλαμβάνουν ΜΟΝΟ τους κωδικούς ΚΑΥΑΣ των υποψηφίων.

4.Υποχρεώσεις ωφελουμένων
Οι δικαιούχοι ωφελούμενοι της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 υποχρεούνται να συμπληρώσουν απαραίτητα απογραφικά δελτία για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων τα οποία αφορούν σε προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης του έργου μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων.
Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες υλοποίησης της ως άνω Πράξης εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την προστασία τους καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας (GDPR).
Η υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων ισχύει και για την περίπτωση διακοπής της συμμετοχής των ωφελουμένων από την ως άνω Πράξη προ της ολοκλήρωσής της.
Η μη συμπλήρωση των απογραφικών από τον ωφελούμενο, επιφέρει τη μη καταβολή χορήγησης αποζημίωσης πρακτικής άσκησης.
Οι δικαιούχοι ωφελούμενοι της ως άνω Πράξης προ της τοποθέτησής τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει υποχρεωτικά να ολοκληρώσουν θεωρητική εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση διάρκειας 25 ωρών 머틀리 크루 다운로드. Σε περίπτωση που ο/η ωφελούμενος/η δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τη θεωρητική εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση 25 ωρών δεν θα τοποθετηθεί σε θέση πρακτικής άσκησης και θα διαγράφεται αυτόματα από το μητρώο ωφελούμενων της Πράξης. Σε κάθε ωφελούμενο/η που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τη θεωρητική κατάρτιση, θα χορηγείται από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
Επίσης, οι δικαιούχοι ωφελούμενοι της ως άνω Πράξης:
θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/Β/26.08.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
θα πρέπει να συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε δράση υπηρεσιών εκπαιδευτικού μέντορινγκ, δηλαδή σε δράσεις ποιοτικής και συνεχούς παρακολούθησής τους από μέντορες καθ’ όλη τη διάρκεια τόσο της 25ωρης θεωρητικής κατάρτισης όσο και της 6μηνης πρακτικής τους άσκησης, μέσω οκτώ (8) συναντήσεων (δια ζώσης ή μέσω εργαλείου τηλεδιάσκεψης όπως zoom) (συνολική διάρκεια εκάστης συνάντησης: μια (1) ώρα). Οι συναντήσεις προβλέπεται να πραγματοποιούνται πρωινές ή/και απογευματινές ώρες, τις καθημερινές Δευτέρα με Παρασκευή και σε ειδικές περιπτώσεις και Σάββατο.
Σημειώνεται ότι, μεταξύ του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και του/της ωφελούμενου/ης θα συναφθεί διμερές σύμφωνο συνεργασίας, το οποίο θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους όρους της παρούσας και ιδίως όρους που αφορούν στα κάτωθι:
i.Ο/Η ωφελούμενος/η αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει στο σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
ii.Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει τις υπηρεσίες αυτές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Τέλος, και για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, ο/η ωφελούμενος/η θα συνάψει επιπλέον τριμερή ειδική σύμβαση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/Β/26.08.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 아이스테이션 t9 펌웨어 다운로드.
Κάθε ωφελούμενος/η δεν επιτρέπεται να συνάψει συμβάσεις με περισσότερους του ενός συμπράττοντες φορείς της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416.

5.Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενου
Σε κάθε ωφελούμενο/η που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας θα καταβάλλεται από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ αποζημίωση (3,484 €/ώρα εξάμηνης (έως 960 ώρες) πρακτικής άσκησης) σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση
«Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (ΦΕΚ 31986/Β/28.03.2023), όπως ισχύει.

6.Πληροφορίες – Λοιπά στοιχεία
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.: 210.5218.713 και 210.5218.751, Δευτέρα έως Παρασκευή – ώρες 10:00 έως 15:00, καθώς και στο e-mail: info@kanep-gsee.gr.

Η πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο www.e-iekpraktiki.gr, ο οποίος έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ www.kanep-gsee.gr τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 7α της ΥΑ 137675/EΥΘΥ1016/18 (5968 Β).